Czym są obiekty kubaturowe?

Obiekty kubaturowe stanowią ważny obszar współczesnego budownictwa. Występują obok obiektów budownictwa liniowego, takich jak gazociągi, wodociągi oraz kanalizacja, linie kolejowe itp. Pełnią one ważne funkcje, są niezbędne do funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Sprawdź, czym one są!

 

Co to jest budownictwo kubaturowe?

Obiekty kubaturowe występują w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym. Powszechnie uznaje się za nie budynki, które cechuje parametr objętości. W ich przypadku mierzeniu podlega każdy element, który obejmuje dana nieruchomość. Bierze się zatem pod uwagę nie tylko budynek, ale również balkony, przejścia, krużganki, tarasy itp. Pomija się jedynie schody zewnętrzne, ławy fundamentowe oraz gzymsy.

Projektowanie obiektów inżynierskich tego typu wymaga obliczenia kubatury na podstawie odpowiedniego wzory matematycznego. Dla firm budowlanych ważne są:

  • kubatura brutto – wartość, która określa objętość budynku,
  • kubatura netto - iloczyn powierzchni wszystkich poziomów mierzonego budynku i wysokości liczonej od poziomu podłogi do stropu.

Budynki te spełniają wiele ważnych funkcji, sposób użytkowania określa ich charakter.

 

Najczęściej spotykane przykłady budynków kubaturowych

Obiekty kubaturowe można podzielić na różne typy. Wśród nich wymienia się:

  • budynki jednorodzinne,
  • budynki wielorodzinne, np. bloki mieszkalne,
  • szpitale i inne placówki medyczne,
  • biurowce,
  • sklepy,
  • domy handlowe i galerie handlowe,
  • ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty oraz hotele,
  • obiekty przemysłowe.

Obiekty kubaturowe wymagają przygotowania projektów budowlanych. Z ich wznoszeniem wiąże się obowiązek pozyskania pozwoleń budowlanych oraz przeprowadzenia tzw. odbioru po zakończeniu wszelkich prac.