NADZÓR INWESTORSKI

Nadzór inwestorski polega na kontroli procesu budowlanego przez wyznaczonego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na podejmowaniu przez niego decyzji w imieniu inwestora w zakresie spraw technicznych oraz ekonomicznych, dotyczących inwestycji budowlanej. W imieniu naszych klientów podejmujemy kompleksowe działania w postaci nadzoru inwestorskiego. Sprawujemy nadzór nad zgodnością budowy z projektem budowlanym lub pozwoleniem na budowę. Zajmujemy się sprawdzaniem i odbiorem robót budowlanych, a także kontrolą rozliczeń budowy.

W jakich przypadkach ustanawia się inspektora nadzoru inwestorskiego?

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego może wynikać z woli samego inwestora, jak i z decyzji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Obowiązkowe wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczy zazwyczaj sytuacji uzasadnionych szczególnym stopniem skomplikowania inwestycji budowlanej, przewidywanym wpływem zamierzenia budowlanego na środowisko lub w innych uzasadnionych przypadkach, przewidzianych w przepisach prawa. Nasza firma projektowo – wykonawcza w Gdańsku wykonuje obowiązki w charakterze inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.